5Türk Sanayisinin Teknolojik Yapısı ve Dönüşümü

Türk Sanayisinin Ticari Organizasyonu

Türk Sanayisinin İhracat Yapısı

Türk Sanayisinin Kârlılık durumu

Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Ekonomisi: Nano Teknoloji ve Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

İhtisaslaşma

Nano Teknoloji

Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Proje, Patent, Lisans, Ar-Ge Kavramları Arasındaki İlişki

Kalite, Verimlilik ve Nitelikli İş Gücü

İnsan gücü Planlaması Açısından

Mesleki Yönlendirme Açısından

Mesleki Eğitim Açısından

Hizmet-içi Eğitim Açısından

İstihdam Açısından

Yüksek Teknolojinin Kullanımı Açısından

Sanayi Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Hakları Açısından

Genç İşsizliği, Mesleki Eğitim ve Eğitim Planlaması

Türk Sanayisinin İstihdam Verileri

Türk Sanayisinin ihracat Verileri

Senaryo: 2023-2053’te Genç İşsizliği Verileri Nerede Olabilir?

Sürdürülebilir Kalkınma ve Mesleki – Teknik Eğitim: Riskler ve Fırsatlar

Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınmanın, Sosyal, Ekolojik, Ekonomik ve Kültürel Boyutları

Sürdürülebilir Kalkınmada Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi

Yeni Mesleki Eğitim Alanları (Finans, Borsa, SPK vb.)

Mesleki – Teknik Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme

Bilgi Toplumuna Uyum Süreci Açısından

Rekabet Gücünün Arttırılması Açısından

İnsan Gücünün Serbest Dolaşımı Açısından

İstihdamın Arttırılması Açısından

Sanayi Alt Sektörleri Stratejileri