TEMEL ALANLAR

Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlarlogotr

Uluslararası ve Bölgesel Eğitim Ağlarının Kurulumu ve Sürdürülmesi

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler

Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler

ÇALIŞMA KONULARI

Yeniden Öğretmenlik ve Öğretim Kültürü2

Eğitimde Fiziksel Altyapı Çalışmaları

Her Kademede Eğitimin Politika ve Uygulamalarını Geliştirme (Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul…)

Öğretmen Performans Değerlendirmeleri (İdareci eğitimlerini, öğretmen motivasyon ve becerisini geliştiren önlemleri, performans ölçekleri ve performansa göre ödüllendirme süreçlerini kapsar)

Eğitmen Eğitimi, Veli – Çocuk Eğitimleri, Sektörel Eğitimler

Eğitimde Etik ve Rekabetçi Yetenek Hedefleri

Edebi Kültür

Matematiksel Beceri

Bilimsel Kültür

BİT (Bilişim – İletişim Teknolojisi) Kültürü

Finansal Kültür

Kültürel ve Sivil Görgü

Eleştirel Düşünme / Problem Çözme

Yaratıcılık

İletişim

İşbirliği

Merak

Girişim

Sebat / Metanet

Uyumluluk

Liderlik

Sosyal ve Kültürel Farkındalık

ÖNCELİKLİ ALANLAR

Eğitimin Gelecek Vizyonu3

Teknolojik Gelişmelerin Eğitim Üzerine Etkileri

Toplumsal Trendlerin Eğitim Politikalarına Etkileri

Ülkenin Siyaset Yapısının Eğitim Üzerine Etkisi

Tüm Kurumlar Arası İşbirliği, Koordinasyon ve Ortak bir Eğitim Vizyonu

SPESİFİK ALANLAR

Millî Eğitim Politikası, Potansiyeli Kullanma İnşası4

Eğitimde Uluslararası İşbirliği Politikaları

Kalkınma Odaklı Eğitim Yapılanmaları

Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Eğitim Politikaları

Çok Boyutlu Eğitim Modülleri ve Eğitimleri

Sektörel Olarak, Eğitimde İnsan Kaynağı Planlaması

Türkiye’nin AB Üyelik Perspektifi ve Eğitim Konsepti

Eğitim: Bilim, Teknoloji ve Endüstri

ÇOK DİSİPLİNLİ BÜTÜNLEŞİK ALANLAR

Türk Sanayisinin Teknolojik Yapısı ve Dönüşümü5

Türk Sanayisinin Ticari Organizasyonu

Türk Sanayisinin İhracat Yapısı

Türk Sanayisinin Kârlılık durumu

Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Ekonomisi: Nano Teknoloji ve Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

İhtisaslaşma

Nano Teknoloji

Nükleer Enerji

Bilgi Ekonomisi ve Proje, Patent, Lisans, Ar-Ge Kavramları Arasındaki İlişki

Kalite, Verimlilik ve Nitelikli İş Gücü

İnsan gücü Planlaması Açısından

Mesleki Yönlendirme Açısından

Mesleki Eğitim Açısından

Hizmet-içi Eğitim Açısından

İstihdam Açısından

Yüksek Teknolojinin Kullanımı Açısından

Sanayi Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Hakları Açısından

Genç İşsizliği, Mesleki Eğitim ve Eğitim Planlaması

Türk Sanayisinin İstihdam Verileri

Türk Sanayisinin ihracat Verileri

Senaryo: 2023-2053’te Genç İşsizliği Verileri Nerede Olabilir?

Sürdürülebilir Kalkınma ve Mesleki – Teknik Eğitim: Riskler ve Fırsatlar

Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınmanın, Sosyal, Ekolojik, Ekonomik ve Kültürel Boyutları

Sürdürülebilir Kalkınmada Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi

Yeni Mesleki Eğitim Alanları (Finans, Borsa, SPK vb.)

Mesleki – Teknik Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme

Bilgi Toplumuna Uyum Süreci Açısından

Rekabet Gücünün Arttırılması Açısından

İnsan Gücünün Serbest Dolaşımı Açısından

İstihdamın Arttırılması Açısından

Sanayi Alt Sektörleri Stratejileri

YENİ TEKNOLOJİ TRENDLERİ

Mobil İnternet6

Bilgi İşi Otomasyonu

Nesnelerin İnterneti

Bulut Teknolojisi

Gelişmiş Robotik

Otonom ve Otonoma-Yakın Araçlar

Yeni Nesil Genomik

Enerji Depolama

3 boyutlu Baskı

Gelişmiş Malzemeler

Gelişmiş Petrol ve Gaz Arama ve Geri Kazanma

Yenilenebilir Enerji

SEKTÖR PAYDAŞLARI

Resmi ve Özel Eğitim kurumları7

Eğitim | AR-GE ve Eğitim– Bilişim – Yazılım

Yaygın ve Hayat Boyu Öğrenme Eğitimleri

ÖZEL HEDEF KİTLE

Millî Eğitim Bakanlığı8

GENEL HEDEF KİTLE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı1

Avrupa Birliği Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Başbakanlık

Milli İstihbarat Teşkilatı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Resmi ve Özel Eğitim Kurumları

Düşünce Kuruluşları

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

Sektörel ve Mesleki Birlikler

İl Özel İdareleri

Yerel Yönetimler

Dost ve Müttefik Ülkelerin Denk ve Benzer Kurumları