5Enstitü’nün amacı; küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına uygun, yaşam boyu eğitimde gereksinimlerini karşılayan; evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen, bilgiyi keşfedici biçimde kullanabilen, daha nitelikli insan yetiştirme zorunluluğu çerçevesinde tüm eğitim kurumları ve programlarını gereksinimlere uygun ve daha işlevsel hâle getirmek; yeni mesleki rol ve sorumluluklara uygun yeterlikte öğretmen yetiştirebilmek; yetiştirme ve mesleki yeterlikler konusunda standart oluşturabilmek; bu kapsamda eğitimde kalite artırma çalışmalarının tüm ülkelerin gündeminde olan kurumsal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye‘de resmî ve özel tüm eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim alanında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; eğitim sistemimizin altyapısının geliştirilmesine, kurum dışı dershanecilik eğitimi bağımlılıkların azaltılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik yordam ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunulması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda kurumlar arası koordinasyon, dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Enstitü’nün, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmektedir.

Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü; Türkiye’deki tüm eğitim kurumlarının yapılanmalarına stratejik raporlar hazırlayacak; resmî ve özel düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen eğitim, seminer, eğitmen eğitimi ve etkinliklere dair araştırma – değerlendirme – enformasyon – koordinasyon – organizasyon – iletişim – raporlama – eğitim modülleri desteği sağlayacak; eğitim uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edecek; üreteceği eğitim paradigmaları ve modülleri değerlendirme raporlarını ilgili merciler ile paylaşacaktır. Çalışmaların her aşamasına tüm tarafların maksimum düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.